یک مهارت که در آن درک میکنیم آنچه می چشیم و یادمی گیریم ویژگی های طبیعی قهوه را چگونه ارزیابی کنیم و پیاده سازی این دانش را در تجارت بررسی می کنیم.