به ما مهارت های علمی و عملی در اسپرسو بار را آموزش می دهد.(مانند:تنظیم آسیاب،تکنیک شیر و لاته آرت،مراقبت و سلامتی در حین کار،مشتری مداری،سرویس دهی و نحوه محاسبات منو )