درباره ی انواع روش های دم آوری قهوه و متغیر هایی که بر کیفیت عصاره گیری ما تاثیر می گذارد.دم آوری یادگیری عملی در پروفایل های آسیاب کردن،روش های دم آوری،اندازه گیری غلظت قهوه و ترسیم نمودار عصاره گیری است.